Martontenisz Sportegyesület 1934-2011

A Martontenisz Sportegyesület oldala

A

MARTONTENISZ SPORT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

Székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

A MARTONTENISZ SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

 

I. Általános rendelkezések:

 

1.      A sportegyesület neve: Martontenisz Sport Egyesület

         Rövidített elnevezése:    Martontenisz SE

         Az egyesület színe:        zöld-sárga

 

2.      A sportegyesület székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

         Az egyesület működési területe: országos

 

3.      A sportegyesület alapításának éve: 1959.

 

4.      A sportegyesület önálló jogi személyként, saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással, önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.

         Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet.

 

5.      A sportegyesület politika-, vallás- és pártsemleges. A sportegyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozat évét megelőző utolsó választáson nem állított, nem támogatott és ezt a továbbiakra is kizárja.

 

 

 

 

II. A Tenisz sportegyesület célja:

 

1.      A tagság részére rendszeres játék és versenyzési lehetőség biztosítása.

 

2.      Az amatőr (szabadidős) teniszélet, játék lehetőségek fellendítése, biztosítása.

 

3.      Utánpótlás nevelése.

 

Az egyesület által végzett és támogatott tevékenységek (1997. évi CLVI. törvény 26. paragrafus):

 

Egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, sport.

Az egyesület célja megvalósításával, közhasznú tevékenységével közfeladatot lát el.

 

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

 

III. A sportegyesület tagsága és pártolótagsága, tiszteletbeli tagság:

 

1.      A Martontenisz SE rendes, teljes jogú tagja lehet minden nagykorú természetes vagy jogi személy – képviselője útján – aki belépési nyilatkozatával vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában és anyagi támogatást nyújt.

         Fiatalkorúak, tanulók a sportegyesület tagjai sorába, szülői hozzájárulással, serdülő vagy ifjúsági versenyzőként vehető fel.

 

2.      A egyesület pártoló tagja lehet minden nagykorú természetes és jogi személy, aki a belépési nyilatkozata alapján vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

 

3.      Tiszteletbeli tagként felvehető az a természetes és jogi személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a sportegyesületet.

 

4.      A sportegyesületbe való be- és kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság a felvétellel valósul meg és a kilépéssel, jogi személy tag megszűnésével, valamint a tag elhalálozása esetén a tagok közül történő törléssel, fegyelmi büntetésként pedig kizárással szűnik meg.

Kizárással kell megszüntetni a tagsági viszonyt az alapszabály vagy a versenyzési szabályok megismételt, durva megsértése miatt.

Tagdíj, illetőleg az anyagi támogatás fizetésének 6 hónapnál hosszabb idejű elmulasztásának következményeképpen a tagot törlik az egyesületi tagok nyilvántartásából.

A tagok felvételéről, a tagsági viszony megszüntetéséről, illetőleg a kizárásról az elnökség dönt.

 

                                 5.           A sportegyesület tagságáról nyilvántartást vezet, melyet a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése után évente frissít és a tagoknak éves tagsági kártyát ad ki.

 

 

IV. A sportegyesületi tagok jogai és kötelességei:

 

         1. A sportegyesületi rendes (teljes jogú) tag jogai:

 

a)       részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásában, a sportegyesület határozatainak meghozatalában;

 

b)      a sportegyesület rendes tagja választhat és választható, de csak 18 éven felüli, nagykorú tag választható a szervezet képviselőjévé, csak ilyen tag rendelkezhet a bankszámla felett és bírhat utalványozási joggal;

 

c)       véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, az egyesület határozatát bíróság előtt megtámadhatja;

 

d)      részt vehet a sportegyesület állandó és időszakos bizottságainak munkájában, egyesületi versenyeken, edzéseken;

         

e)       részesülhet a sportegyesület által nyújtott minden kedvezményben;

 

f)       a jogi személy tag – képviselője útján – részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, a képviselő választhat és a tisztségekre megválasztható, javaslatokat, észrevételeket tehet;

 

          részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben;

 

a jogi személy megszűnésével megszűnik tagsági viszonya is.

 

         2. A sportegyesületi tag kötelességei:

 

a)       az alapszabály betartása, a sportegyesületi szervek határozatainak végrehajtása;

 

b)      a tagsági díj rendszeres fizetése;

 

c)       a sportegyesületi vagyon, a felszerelések és eszközök megóvása;

 

d)      sportszerű magatartás;

 

e)       a versenyszerűen sportoló tag esetén a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés;

 

f)       rendszeres sporttevékenység folytatása.

 

         3. A sportegyesületi pártoló tag jogai:

 

a)       javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban;

 

b)      részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben (a rendezvények kedvezményes látogatása).

 

         4. A pártoló tag kötelességei:

 

                   a)      a sportegyesület alapszabályának betartása;

 

b)      a sportegyesület célkitűzéseinek elősegítése, erkölcsi és anyagi támogatása;

 

c)       sportszerű magatartás.

 

         5. A tiszteletbeli tag jogai:

 

                   a)      részt vehet a sportegyesület közgyűlésén;

                  

b)      a sportegyesületet érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet;

 

c)       részesülhet különféle kedvezményekben.

 

         6. A tiszteletbeli tag kötelességei:

                  

                   a)      az alapszabály betartása;

        

                   b)      a tenisz sportegyesület támogatása (erkölcsi);

 

                   c)       sportszerű magatartás.

 

V. A sportegyesület szervezete:

 

         1. A közgyűlés:

 

a)       A Tenisz sportegyesület legfőbb szerve, mely a tagok összességéből áll.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni.

A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, 8 nappal a közgyűlés előtt, a napirend írásban való közlésével.

A közgyűlést össze kell hívni, ha azt bíróság elrendeli, illetőleg a tagok 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölése mellett igényli, vagy ha a felügyeletet ellátó szerv ezt írásban indítványozza. A közgyűlés nyilvános, de szavazásra csak az egyesület rendes tagja – jogi személy képviselője útján – jogosult.

        

b)      A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

          A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést, legkorábban 1 óra múlva össze kell hívni.

          A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 1 órán belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben – a megjelentek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

          A közgyűlés határozatait, a tisztségviselők megválasztásának kivételével nyílt szavazással – általában egyszerű szótöbbséggel – hozza, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

 

c)       2/3-os többség szükséges a tenisz sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.

          Ugyancsak 2/3-os többség szükséges a közgyűlés hatáskörébe tartozó tenisz sportegyesületi szervek és személyek megválasztásához.

 

                   A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a)       a tenisz sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása;

 

b)      az alapszabály, a fegyelmi szabályzat, valamint az Szervezeti Működési Szabályzat jóváhagyása vagy módosítása;

 

c)       az éves költségvetés elfogadása és jóváhagyása;

 

d)      a tenisz sportegyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés – törvény általi tartalommal – elfogadása;

 

e)       a tenisz sportegyesület szerveinek – az elnökség,  felügyelő bizottság, számvizsgáló bizottság tagjainak – megválasztása 2 évre, titkos szavazással, a megválasztott tisztségekből való visszahívása és felmentése, a jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbségével (ld. V/1/c.);

 

f)       a tagdíjfizetés mértékének, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának megállapítása;

 

g)       az alapszabály által közgyűlési hatáskörbe utalt egyéb pénzeszközök felhasználásáról való döntés;

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 4
Heti: 53
Havi: 181
Össz.: 47 658

Látogatottság növelés
Oldal: Alapszabályunk
Martontenisz Sportegyesület 1934-2011 - © 2008 - 2019 - martontenisz.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »